top of page
Business Meeting

R4Ent

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยสำหรับธุรกิจ สำหรับนิสิตและบุคคลที่สนใจในการเรียนต่อด้านการนำเสนองานวิจัยสู่ธุรกิจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2566

เรียน R4Ent ได้อะไร?

Meeting Room Business

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก โดยสอนให้เข้าใจทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงสังคมได้

Two people in graduation gowns

สามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียนได้

หลักสูตรเน้นการเรียนแบบ Non-coursework ทำงานโดยใช้โจทย์วิจัยจริงจากทางบริษัท ทำให้สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้

Leadership Presentation

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนให้บริษัท Spinoff

หลักสูตรจะบ่มเพาะนักเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำ เพื่อสนับสนุนบริษัทสปินออฟ และ/หรือสร้างบริษัทสปินออฟของตนเองในอนาคต

คุณสมบัติ

Graduation Caps

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากคณะเภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 

ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่น ๆ

Exam

ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 CU-TEP≥ 45 หรือ TOEFL ≥ 450 หรือ IELTS ≥ 4.0

Businessman Using Laptop

ทำงานร่วมกับบริษัทสปินออฟ

ปัจจุบันทำงานกับบริษัท spinoff และได้รับอนุมัติจาก CEO ให้เข้าร่วม

Meeting Room Business

Call 

+66 2-218-8335

E-mail

Follow us

  • Facebook
bottom of page